Säännöt

Kuusikon Urheilijat ry:n SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kuusikon Urheilijat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa
Yhdistyksen kieli on suomi.
Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan. Seurayhteistyön kautta tarjotaan myös muiden lajien harrastajille mahdollisuus harrastaa voimistelua.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet, ja suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää kehitystä tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla

 • voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • jäsenilleen eri-ikäisten kunto- ja terveysliikuntaa, voimistelun eri lajien harjoitus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa sekä muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia,
 • voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia
 • näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,
 • tarvittavia välineitä ja materiaaleja, sekä
 • vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja – toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin,
 • harjoittamalla julkaisutoimintaa

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) harjoittaa julkaisutoimintaa,
2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,
3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,
5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräyksiä ja arpajaisia,
6) harjoittaa bingotoimintaa
7) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

5 § SEURAN JÄSENYYS

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.
Vuosikokouksen päätöksellä seura voi liittyä muihin liikuntajärjestöihin ja noudattaa niiden sääntöjä.

6 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä on puheoikeus, mutta ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla on puheoikeus, mutta ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.

7 § SEURASTA EROAMINEN

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet jotka ovat syntyneet ennen eroamispäivää.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, kun hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden ajan.

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tai liiton sääntöjä ja tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Näitä sääntöjä, liiton kilpailusääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta liiton jäsenseuraa tai sen henkilöjäsentä liitto voi rangaista antamalla varoituksen, poistamalla kilpailuoikeuden tai erottamalla jäsenyhdistys liitosta. Muusta seuraamuksesta kuin liitosta erottamisesta on määrätty lähemmin liiton kilpailusäännöissä. Kilpailuoikeuden poistamisesta seuraa kaikkien niiden kilpailuoikeuksien menettäminen, jotka seuralla tai sen henkilöjäsenellä on liitossa tai sen jäsenyhdistyksessä vapautumatta kuitenkaan velvollisuuksista liittoa tai sen jäsenyhdistystä kohtaan

Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:
Kielletty aine tai näyttö kielletyn aineen käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
Kieltäytyminen dopingtestistä
Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
Dopingtestin manipulointi
Dopingaineiden hallussapito
Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
Dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto ja kirjallinen varoitus.

Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainvälisille lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
*Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
*Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailu- ja harjoitustilanteissa
*Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa
*Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu

Urheiluhuijaus
*Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
*Tuloksista etukäteen sopiminen

Vedonlyönti
*Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta
*Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena liiton määräämä
rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Liitto tai sen asemasta tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetuilla tavalla.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Seuran syyskokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana toimintavuonna (1.8-31.7) kannettavan liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta.
Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.
Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

10 § SEURAN KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään helmi-, maalis-, tai huhtikuussa ja syyskokous pidetään loka-, marras- tai joulukuussa.

Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 7__ päivää ennen kokousta
ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla tai jäsenille lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla tai seuran varsinaisen kokouksen määräämässä kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus
6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
9) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää
ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa
ei ole kokouskutsussa mainittava
10) Päätetään kokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
6) Vahvistetaan tulevan toimintavuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
7) Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
8) Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi
9) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
10) Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
11) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
12) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
13) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää
ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei
ole kokouskutsussa mainittava
14) Päätetään kokous

Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Kevätkokous ja syyskokous voidaan järjestää etäyhteyksillä.

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.
Seuran ylimääräiset kokoukset voidaan järjestää etäyhteyksillä.

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 4-6 jäsentä. Jos hallituksessa on 4 tai 6 jäsentä, hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Mikäli jäseniä on 5, erovuorossa on 2 tai 3 jäsentä. Erovuoro määräytyy aluksi arvan, sittemmin vuoron mukaan.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt.

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokous voidaan järjestää etäyhteyksin.

Hallituksen tehtävänä on:

 • kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
 • edustaa seuraa
 • johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 • vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
 • nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
 • tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 • tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 • hankkia ja kouluttaa ohjaajia, valmentajia ja muita seuratoimijoita
 • hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liittoon liiton sääntöjen mukaisesti
 • valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 • päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia-
  ja ansiomerkeistä
 • sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

15 § SEURAN TILINTARKASTUS

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä seuran hallituksen nimeämän muun hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät.

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN

Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden välein pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto ry:lle käytettäväksi seuran tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.